Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Każdemu z nas zdarza się czasami zapomnieć o czymś, co powinniśmy byli zrobić. Nie chodzi mi o zapomnieniu daty urodzin czy rocznicy ślubu, ale o … konieczności wykonania wyroku sądowego! Oczywiście fakt niewykonania wyroku sądowego może wynikać nie tylko z naszego gapiostwa, ale również z innych kwestii, takich jak choroba czy ważne sprawy rodzinne. Niewykonanie wyroku może być także świadomą decyzją skazanego. W każdym razie kiedy dostaniesz pismo z sądu informujące, że w związku z niewykonaniem kary ograniczenia wolności Sąd postanowił zastosować wobec Ciebie karę pozbawienia wolności, powinieneś jak najszybciej podjąć kroki w celu wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Dlaczego orzeczono wobec mnie zastępczą karę pozbawienia wolności?

Jak już powyżej zostało wspomniane, sąd wydaje postanowienie o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności wówczas, kiedy nie będziesz wykonywać pierwotnie ustalonej kary. Sąd obligatoryjnie zarządza zastępczą karę pozbawienia wolności jeśli nie wykonałeś kary ograniczenia wolności. Natomiast jeśli np. nie uregulowałeś świadczenia pieniężnego, wówczas sąd może zarządzić wykonanie kary zastępczej, ale taka decyzja pozostaje do oceny sądu, czyli ewentualne zastosowanie kary zastępczej ma charakter fakultatywny.

Jedyną przesłanką do wydania postanowienia o zarządzeniu zastępczej kary pozbawienia wolności jest uchylanie się skazanego od odbycia zasądzonej kary. Pojęcie uchylania się oznacza, że skazany nie wykonuje określonej przez Sąd kary, której wskazówki odnośnie sposobu wykonania otrzymał w zawiadomieniu właściwego organu. Oznacza to, że każdy skazany może spodziewać się postanowienia o zarządzeniu zastępczej kary pozbawienia wolności wówczas, gdy np. nie stawi się do biura kuratora w celu ustalenia szczegółów wykonania kary ograniczenia wolności lub kiedy – mimo ustalenia sposobu wykonania kary, nie przystąpi do jej wykonania w całości.

W jaki sposób Sąd ustala wymiar zastępczej kary pozbawienia wolności?

W razie podjęcia przez Sąd decyzji o zarządzeniu zastępczej kary pozbawienia wolności, Sąd oblicza wymiar “nowej” kary. Aby ustalić okres, na jaki skazany ma być pozbawiony wolności, przelicza się okres pierwotnej kary ograniczenia wolności, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Należy mieć także na uwadze fakt, że w przypadku, kiedy część kary ograniczenia wolności została już przez skazanego wykonana, wtedy Sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania.

Dostałem postanowienie o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – co mam zrobić?

W razie otrzymania postanowienia Sądu o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce niewykonanej kary, możesz podjąć działania mające na celu wstrzymanie decyzji Sądu poprzez wniesienie zażaleniabądź wniosku o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Możliwość skorzystania z wymienionych instytucji zależy od okoliczności niewykonania pierwotnej kary.

Skazany może wnieść zażalenie na postanowienie Sądu o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności m.in. w sytuacji, kiedy Sąd dokonał błędnego ustalenia faktów stanowiących podstawę wydania orzeczenia. Chodzi m.in. o sytuację, w której Sąd uzna, że skazany uchylił się od wykonania kary, pomimo tego, że w rzeczywistości skazany nie był w stanie wykonać wyroku z przyczyn od siebie niezależnych (np. pobyt w szpitalu). Zażalenie składa się do Sądu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od ogłoszenia, bądź doręczenia skazanemu postanowienia.

Jeśli skazany uchylił się od wykonania kary (czyli nie wykonał kary z przyczyn od siebie zależnych), wtedy należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Sąd, mając pisemne oświadczenie skazanego, że podejmie się odbywania kary ograniczenia wolności i podda związanym z nią rygorom, wyda stosowne postanowienie.

Jeśli jednak skazany znowu będzie uchylał się od odbywania kary ograniczenia wolności, Sąd ponownie zarządzi wykonanie zastępczej kary. Warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji prawo nie przewiduje możliwości ponownego wstrzymania kary zastępczej.

Sąd wstrzymał wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności – co dalej?

Kiedy skazany otrzyma postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary pozbawienia wolności, skazany powinien jak najszybciej skontaktować się z kuratorem zajmującym się jego sprawą w celu ustalenia czasu i miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności. Następnie pozostaje tylko sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, a po wykonaniu kary – jak każdy przykładny (bądź zresocjalizowany) obywatel – przestrzegać obowiązującego porządku prawnego.

Jeśli Twoja sprawa dotyczy zastępczej kary pozbawienia wolności albo innej kwestii z dziedziny prawa karnego, umów się na spotkanie – numer telefonu i adres e-mail znajdziesz w zakładce kontaktAdwokat Żary Jarosław Wróblewski pomoże rozwiązać Twój problem, udzielając profesjonalnej i fachowej pomocy popartej wieloletnim doświadczeniem.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych