ADWOKAT Żary ul. Śródmiejska 21

Kancelaria adwokaci Żary
Kancelaria Adwokata Jarosława Wróblewskiego znajduje się przy ul. Śródmiejskiej 21. Pomoc prawną świadczy głównie na terenie Żar, ale także w Żaganiu i Zielonej Górze. Zakres usług obejmuje doradztwo prawne, prowadzenie spraw sądowych, w tym m.in. karnych, rodzinnych, rozwodowych, majątkowych,  spadkowych, ZUS-owskich.
Pomimo tego, że Kancelaria Adwokacka ma siedzibę w Żarach, adwokat Jarosław Wróblewski przyjmuje niektóre rodzaje spraw spoza Żar.
Klienci z zagranicy lub znajdujący się daleko od Żar mogą zlecać i rozliczać sprawy na odległość.
Adwokat Żary

adwokat Jarosław Wróblewski

Adwokat Żary
Adwokat Jarosław Wróblewski prowadzi sprawy głównie z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń, również ubezpieczeń społecznych, a także nieruchomości, w tym zasiedzenia, współwłasności, podziału nieruchomości, działu spadku. Reprezentuje również klientów w zakresie odszkodowań i spraw gospodarczych. Kolejną dziedziną w zakresie zainteresowań adwokata Jarosława Wróblewskiego są sprawy z zakresu dóbr osobistych, zniesławienia, znieważenia. Zagadnienia te mają zwłaszcza znaczenie dla osób publicznych, gdzie naruszenie dóbr osobistych następuje w prasie, ale również wśród osób niepublicznych, których dobra osobiste zostały naruszone w internecie. Prowadzi działalność zawodową w Kancelarii Adwokaci Żary adwokat Wróblewski Wroczyński Klocek.

DETEKTYW i Adwokat ŻARY - stała współpraca prywatnym detektywem z VerumPd

detektyw Żary
Przy Kancelarii adwokata Jarosława Wróblewskiego na ul. Śródmiejskiej 21 w Żarach działalność prowadzi prywatny detektyw z firmy Verum PD.  Wygrywanie spraw sądowych często zależy od zgromadzonego materiału dowodowego. Dotyczy to np. spraw rozwodowych w zakresie ustalenia winy małżonka w rozpadzie związku. Przedstawiany przez klienta materiał dowodowy czasami nie wystarczy aby spokojnie myśleć o wygranej sprawie. Skoordynowane działania detektywa i adwokata mogą znacznie zwiększyć szanse powodzenia prowadzonej sprawy.

ADWOKACI ŻARY - stała współpraca z innymi adwokatami.

Adwokat Żary - Leszek Wroczyński

Adwokaci Żary Leszek Wroczyński
Adwokat Leszek Wroczyński prowadzi głownie sprawy rodzinne, rozwodowe i karne. Zanim został adwokatem był aplikantem i asesorem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Żarach, następnie był wpisany na listę radców prawnych. Przez wiele lat prowadził działalność polityczną i społeczną. Działał w Żarskim Stowarzyszeniu Ekologicznym na Rzecz Ochrony Powietrza „Natura” oraz w Lubuskim Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”. Działał też jako radny miasta Żary, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komisji Rewizyjnej oraz członka Komisji Ogólnospołecznej. Piastował również funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Żary. Startował również w wyborach na stanowisko Burmistrza Miasta Żary. Prowadzi działalność zawodową w Kancelarii Adwokaci Żary adwokat Wróblewski Wroczyński Klocek.

Adwokat Zielona Góra - Robert Klocek

Adwokat Żary Robert Klocek
Adwokat Robert Klocek specjalizuje się w sprawach egzekucji komorniczej, obniżaniu kosztów prowadzenia egzekucji sądowej, odszkodowaniami związanymi np. z przewlekłością postępowania egzekucyjnego. Zanim został adwokatem przez kilkanaście lat był komornikiem sądowym i prowadził Kancelarię Komornika Sądowego w Żarach. Ma szczególnie obszerną wiedzę z zakresu egzekucji sądowej co oznacza, że zarówno wierzyciele jak i dłużnicy mogą liczyć na sporą pomoc w tym zakresie. Ponadto można u mecenasa Roberta Klocka uzyskać pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej oraz z innych dziedzin. Prowadzi filię swojej działalności w Kancelarii Adwokaci Żary adwokat Wróblewski Wroczyński Klocek.

Adwokat Żary Jarosław Wróblewski - sprawy karne.

Adwokat w postępowaniu przed policją i prokuraturą a prawa podejrzanego.

Warto zlecić usługi prawne w sprawach karnych już na etapie postępowania przedsądowego. Najczęściej ma to miejsce gdy sprawa jest prowadzona przez policję lub prokuraturę. Ten etap sprawy czasem ma decydujący wpływ na losy dalszego postępowania w sądzie. Złożone zeznania na etapie postępowania przygotowawczego mogą w praktyce mieć dla sądu większą wiarygodność, aniżeli te złożone na etapie postępowania sądowego. Często podejrzani na sprawach sądowych skarżą się, że nie mogli podać takiej wersji zdarzeń jaką podają w sądzie. Obecność adwokata, z Kancelarii Adwokaci Żary Wróblewski Wroczyński Klocek, przy zeznaniach powoduje większą pewność przesłuchania zgodnie z procedurami. Warto wiedzieć, że podejrzany ma prawo do żądania przesłuchania w obecności ustanowionego obrońcy. Również osoba dopiero zatrzymana przez policję ma prawo do kontaktu z adwokatem na żądanie. W trakcie postępowania prokuratorskiego może być problem z ustanowieniem obrońcy przez osobę pozbawioną wolności. Istotnym jest, że obrońcę dla osoby pozbawionej wolności może ustanowić dowolna osoba, np. poprzez podpisanie pełnomocnictwa do obrony dla adwokata

Możliwe wnioski składane przez Kancelarię Adwokata Jarosława Wróblewskiego w postępowaniu prokuratorskim.

Uprawnienia podejrzanego

W trakcie postępowania przygotowawczego zarówno podejrzanemu przysługuje np. możliwość składania wniosków dowodowych. Dowody przeprowadzone w sprawie decydują o tym czy prokurator prześle akt oskarżenia do sądu, czy też umorzy postępowanie. Dodatkowo podejrzany w ramach taktyki procesowej może odmówić zeznań bez podania przyczyny. Niestety podejrzani rzadko z tego uprawnienia korzystają.  W ramach ustaleń z prokuratorem, sprawa może się zakończyć bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w sądzie. W takim przypadku kara i środki karne również są przedmiotem ustaleń z prokuratorem. Teoretycznie można liczyć na niższy wymiar kary. Jednakże taką decyzję warto skonsultować z adwokatem. Podejrzany często nie jest w stanie ocenić czy propozycja dobrowolnego poddania się karze jest korzystna. Mając pewne doświadczenie można powiedzieć, że po uwzględnieniu okoliczności łagodzących wymierzona kara przez sąd może być niższa. W ramach spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię odradzaliśmy niekiedy opcję dobrowolnego poddania się karze, nawet jeśli wina jest oczywista. Jeżeli istnieją ku temu przesłanki można skierować wniosek o warunkowe umorzenie postępowania co prokurator raczej rzadko proponuje. Skutkiem warunkowego umorzenia postępowania jest formalna niekaralność. Jest to istotne zwłaszcza dla osób, które wykonują zawód wymagający czystej karty karnej.

Uprawnienia pokrzydzonego

Kolejną grupą uprawnień są te, które przysługują pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony może składać wnioski o ściganie, wnioski dowodowe, o udział w czynnościach, o naprawienie szkody, o przejrzenie akt sprawy, o przystąpienie do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W trakcie przesłuchania pokrzywdzony ma prawo do zadawania pytań. Ponadto pokrzywdzony w trakcie postępowania przygotowawczego może składać zażalenia na postanowienia wydane przez organ ścigania. Ważnym dla pokrzywdzonego jest zazwyczaj złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania. Kancelaria Adwokaci Żary Wróblewski Wroczyński Klocek pomaga w pełni wykorzystać uprawnienia jakie przysługują pokrzywdzonemu w trakcie postępowania przed policją i prokuratorem.

Wniosek o naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonego

Wniosek o naprawienie szkody od sprawcy jest bardzo korzystną dla pokrzywdzonego metodą dochodzenia roszczeń wynikających z przestępstwa. Należnych roszczeń można dochodzić również w ramach postępowania cywilnego. Jednakże postępowanie karne w stosunku do postępowania cywilnego zawiera szereg korzyści. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że pokrzywdzony w ramach postępowania karnego nie uiszcza żadnych opłat sądowych związanych z dochodzeniem roszczenia. W dalszej kolejności, w przypadku nieuwzględnienia roszczenia pokrzywdzony nie ponosi na rzecz drugiej strony kosztów ustanowienia pełnomocnika. Postępowanie cywilne jest o wiele bardziej restrykcyjne jeśli chodzi o udowodnienie wysokości roszczenia. W ramach sprawy karnej, w przypadku niemożności ścisłego udowodnienia wysokości szkody sąd może, według własnego uznania, zasądzić nawiązkę. Bardzo ważnym jest, że wydanie wyroku przez sąd karny w zakresie naprawienia szkody lub nawiązki nie zamyka możliwości dalszego dochodzenia roszczeń od sprawcy. W takim przypadku pomimo istnienia w tym zakresie prawomocnego wyroku karnego, można brakującej części roszczenia dochodzić w postępowaniu cywilnym. Jednakże nie zawsze warto składać wniosek o naprawienie szkody w ramach postępowania karnego. W Kancelarii Adwokaci Żary WWK można się dowiedzieć jakie to są przypadki.