Rozwód. Pozew o rozwód.

Strona główna » Rozwód. Pozew o rozwód.

Wiele osób zastanawia się, w jakich przypadkach można ubiegać się o rozwód. O ile małżonkowie mają swobodę w powzięciu decyzji co do ślubu, o tyle w przypadku rozwodu wyłącznie sąd może rozwiązać małżeństwo. Rozwód dopuszczalny jest tylko w sytuacjach określonych w prawie. To sąd w trakcie sprawy rozwodowej sprawdza, czy spełnione zostały ustawowe przesłanki do jego orzeczenia. Poniższy wpis ma na celu przybliżyć Czytelnikowi problematykę przyczyn dopuszczalności rozwodu.

Rozwód – rozkład pożycia małżeńskiego

O rozwód można się ubiegać, gdy nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to jedyna wymagana do uzyskania rozwodu przesłanka. Jej spełnienie sprawia, że każdy z małżonków może złożyć pozew rozwodowy. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dokładnie pożycie małżeńskie. O pożyciu małżeńskim można powiedzieć, że jest to więź:

 • fizyczna – czyli pożycie małżeńskie,
 • duchowa – jest to więź emocjonalna pomiędzy małżonkami, oparta o takie cechy jak: miłość, lojalność, uczciwość, itp.,
 • gospodarcza – realizowana jest poprzez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, czyli płacenie rachunków, zakup sprzętu domowego, remonty mieszkania itp.

Rozwód – trzy aspekty pożycia małżeńskiego łącznie?

Rozwód jest orzekany najczęściej, gdy rozkład nastąpił we wszystkich trzech aspektach – ustaniu więzi fizycznej, gospodarczej i uczuciowej. Decydujące znaczenie ma istnienie rozkładu pożycia w dniu zamknięcia rozprawy. Może być taka sytuacja, że małżonków łączy więź gospodarcza polegająca, np. na zamieszkiwaniu we wspólnym lokalu, posiadaniu wspólnych kredytów, ale przy posiadaniu odrębnych budżetów, braku wzajemnej pomocy w bieżących sprawach życia codziennego i całkowitej utraty więzi fizycznej i uczuciowej. W takim przypadku jest możliwe orzeczenie rozwodu.

Zerwanie więzi może nastąpić w jednym aspekcie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych. Wtedy sąd nie znajdzie podstawy do orzeczenia rozwodu, np. brak więzi uczuciowej przy występowaniu więzi fizycznej i gospodarczej. W takim przypadku wystąpi brak przesłanek do orzeczenia rozwodu.

Rozwód – definicja trwałości i zupełności rozkładu pożycia

Z kolei o zupełności i trwałości rozkładu można powiedzieć, jeżeli:

 • wystąpi jedno zdarzenie powodujące zerwanie pożycia – np. będzie to zdrada małżeńska albo
 • mamy do czynienia z szeregiem zdarzeń powtarzających się lub różnego rodzaju, np. trwała odmowa wspólnego pożycia albo nadużywanie alkoholu lub narkotyków, rzutujące na relacje i stan majątkowy.

Do cech trwałości i zupełności należy brak możliwości powrotu do dalszego pożycia małżeńskiego, bez względu na to, czy oboje bądź jedno z małżonków nie chce dalej trwać w małżeństwie.

Kiedy nie można żądać rozwodu?

Żaden z małżonków nie może żądać rozwodu, gdy:

 • jego orzeczenie jest sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci,
 • pozew wniesie małżonek winny rozkładu pożycia (co do zasady),
 • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pierwsza wskazana przesłanka ma na celu ochronę dzieci. Sąd sprawdza m. in, czy: 

 • rozwód nie wpłynie na zerwanie więzi rodzica z dziećmi, jeżeli ojciec lub matka wyprowadzą się z domu, 
 • rodzic, przy którym dziecko zostanie, nie odmówi prawa drugiemu rodzicowi do wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • czy dalsze trwanie małżeństwa nie naraża dzieci na niebezpieczeństwo zaburzeń psychicznych i fizycznych.

Druga przesłanka dotyczy sytuacji, gdy małżonek, który nie chce trwać w małżeństwie, specjalnie zrywa wspólne pożycie. W ten sposób daje sobie możliwość do wniesienia  pozwu rozwodowego. Są jednak wyjątki, gdy pomimo winy małżonka żądającego rozwodu, sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa:

 • jeśli drugi (niewinny) małżonek się zgodzi,
 • odmowa niewinnego małżonka jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, np. małżonek niewinny wyrazi zgodę na rozwód, pod warunkiem, że winny małżonek mu zapłaci określoną sumę.

Ostatnia przesłanka zakazuje orzekania o rozwodzie, jeżeli doszłoby do naruszenia norm moralnych.  Jako przykład można wskazać taki stan faktyczny. Jeden z małżonków zachorował na ciężką chorobę. Współmałżonek chce się rozwieść, gdyż nowe obowiązki (np. przewiezienie do lekarza) są dla niego zbyt trudne do wykonania. Uznał, że chory małżonek stanowi ciężar. Dlatego chce się rozwieść i uwolnić się od przykrych obowiązków. Z moralnego punktu widzenia takie zachowanie jest naganne, gdyż małżonkowie przysięgali sobie trwać w dobrych i złych chwilach.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy w Twojej sytuacji zachodzi możliwość żądania rozwodu, zachęcam do kontaktu.  

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych