Utrata prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu.

Strona główna » Utrata prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu.

Normy spożycia alkoholu a utrata prawa jazdy.

Niniejszy artykuł dotyczy takiego zagadnienia jak utrata prawa jazdy i możliwości jego wcześniejszego odzyskania. Utrata prawa jazdy dotyczy najczęściej przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu. Policja ustalając, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, nadaje sprawie dalszy tok w sądzie. Jeżeli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila to taki stan nietrzeźwości kwalifikuje się jako przestępstwo.

Utrata prawa jazdy. Minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku przekroczenia norm spożycia alkoholu, kwalifikującego czyn jako przestępstwo, sąd standardowo orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Wiąże się to z utratą prawa jazdy na okres minimum lat 3. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obowiązkowe dla sądu. Oznacza to teoretycznie, że można odzyskać prawo jazdy pomimo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bez jakiegokolwiek zakazu prowadzenia pojazdów.
Jednakże w przypadku zatrzymania prawa jazdy w praktyce wątpliwe jest aby nie orzeczono tego zakazu chociażby w minimalnym zakresie. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania i zatrzymania prawa jazdy realnym jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów i odzyskanie prawa jazdy po 1 roku od orzeczenia tego zakazu. Jest to rozwiązanie i tak znacznie korzystniejsze aniżeli skazanie za przestępstwo i orzeczenie tego zakazu na minimum 3 lata. Działając jako adwokat w Żarach właśnie najczęściej miałem do czynienia z takim rozwiązaniem.

Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania a odzyskanie prawa jazdy.

Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić wtedy gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne, a właściwości i warunki osobiste oskarżonego oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Jeśli chodzi o niską społeczną szkodliwość czynu i winę to może chodzić o takie przypadki, które w jakimś stopniu tłumaczą prowadzenie pod wpływem alkoholu. Może to być stan wyższej konieczności. Przykładowo dowiezienie kogoś do szpitala, jeżeli potrzebuje pilnej pomocy, a nie było innego kierowcy który w danym czasie mógł pomóc. Innym przypadkiem może być nieświadomość bycia pod wpływem alkoholu, gdzie przekroczenie normy jest nieznaczne. 
Aby sąd zastosował dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania, co oznaczałoby odzyskania prawa jazdy, okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości. Oznacza to, że materiał dowodowy jest klarowny, ale chodzi tu przede wszystkim o postawę samego sprawcy, który najlepiej gdyby od razu przyznał się do winy, wyjaśnia zdarzenie w sposób spójny i konsekwentny.
Warunkowe umorzenie postępowania może być zastosowane wobec osoby, która nie była karana za przestępstwo umyślne. Oznacza to, że nie sprawca nie musi być osobą niekaraną w ogóle. Jednak sąd będzie brał pod uwagę formę popełnienia przestępstwa. Umyślność popełnienia poprzedniego czynu, która będzie wynika z podstawy prawnej skazania, wyłącza możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania.
Dla zastosowania warunkowego umorzenia postępowania niezbędna będzie też pozytywna prognoza w zakresie braku powrotu do prowadzenia jazdy pod wpływem alkoholu. Ta prognoza będzie się opierać na ocenie właściwości i warunków osobistych oskarżonego oraz dotychczasowym sposobie jego życia. Aby dokonać takiej oceny trzeba sądowi przedstawić odpowiedni materiał dowodowy. Może to polegać na przedstawieniu zaświadczeń o uczestnictwie o organizacjach społecznych o pozytywnym wpływie dla społeczeństwa, przedstawieniu świadków na okoliczność uczestnictwa w życiu społecznym i pozytywne w związku z tym aspekty dla innych osób. W tym celu wskazane byłoby również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Kancelaria adwokatów w Żarach przy ul. Śródmiejskiej 21 może w sposób istotny pomóc w zakresie gromadzenia materiału dowodowego w powyższym zakresie i doprowadzić do wcześniejszego odzyskania prawa jazdy.
Podsumowując, warunkowe umorzenie postępowania i dzięki temu odzyskanie prawa jazdy może nastąpić wyjątkowo i pod pewnymi warunkami.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych