Odwołanie od decyzji ZUS. Wypadek przy pracy.

Strona główna » Odwołanie od decyzji ZUS. Wypadek przy pracy.

Odwołanie od decyzji ZUS po wypadku w pracy –  Adwokat Żary Jarosław Wróblewski 

Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS. Wypadek przy pracy – definicja.

Aby dane zdarzenie uznać za wypadek należy wziąć pod uwagę takie elementy jak: przyczyna wypadku, skutek wypadku, związek z pracą. Jeśli chodzi o przyczynę wypadku to musi ona mieć charakter zewnętrzny. 

Odwołanie od decyzji ZUS. Pojęcie przyczyny zewnętrznej wypadku.

Przyczyna zewnętrzna wypadku często bywa zagadnieniem spornym przed ZUS-em. Już na etapie składania wniosku o jednorazowe odszkodowanie Kancelaria Adwokat Jarosław Wróblewski poleca nadzór nad tym początkowym etapem sprawy. Często poszkodowani, niewłaściwie formułują opis zdarzenia, co potem ciąży negatywnie na uznaniu danego zdarzenia za przyczynę zewnętrzną. Przykładowo pracownik spadający ze schodów może podać jako przyczynę zmęczenie. Sugeruje to przyczynę wewnętrzną, związaną ze stanem zdrowia. Ale pierwotną przyczyną mogło być poślizgnięcie się na skutek zmęczenia, które miało normalny charakter, nie wynikający z jednostki chorobowej. Taki nieprecyzyjny opis zdarzenia może wykluczyć otrzymanie jednorazowego Odszkodowania z ZUS-u lub go bardzo utrudnić. Zazwyczaj w takim wypadku ZUS podejmie decyzję negatywną, a pozytywne zakończenie sprawy będzie wymagało odwołania się do sądu.

Odwołanie od decyzji ZUS. Skutek wypadku ustalany przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską.

Skutkiem wypadku według ustawy jest uszkodzenie ciała lub śmierć. Z doświadczenia Kancelarii Adwokat Żary Jarosław Wróblewski wynika, że ZUS często ustala o wiele niższy uszczerbek na zdrowiu w stosunku do tego co jest ustalane przez biegłego sądowego w trakcie sprawy sądowej. Często poszkodowani otrzymując decyzję ustalającą procentowy uszczerbek na zdrowiu przyjmują ją bez dalszego odwoływania się. Niestety poprzez to mogą tracić znaczną część należnego im odszkodowania. Lekarze orzecznicy często oceniając dane uszkodzenie ciała podają uszczerbek z dolnej granicy tabeli uszczerbków, a ponadto często dany uszczerbek nie jest uwzględniany w ogóle. 

Doświadczenie i wiedza. Sporządzanie odwołania od decyzji ZUS.

Osoba która, nigdy nie miała okazji czytać tabeli uszczerbków ZUS i nie potrafi interpretować tej tabeli, będzie miała znacznie mniejsze szanse uzyskania większego odszkodowania niż przy korzystaniu z pomocy Kancelarii Adwokat Żary Jarosław Wróblewski. Zatem korzystanie z dostępnych wzorów odwołań przez osobę bez doświadczenia może odnieść niewielki skutek. Ogólne wyrażenie niezadowolenia w uzasadnieniu może okazać się niewystarczające. Natomiast nawet profesjonalne sporządzenie odwołania wymaga często potem zaciętej walki w sądzie aby uzyskać pożądany efekt.

Odwołanie od decyzji ZUS. Wypadek przy pracy – definicja związku z pracą.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych pojęcie pracy definiuje szeroko. Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy mogą otrzymać nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Jako wypadek przy pracy rozumie się również wypadek, który zaistniał również, m.in.: w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, ale także w ramach pracy na umowie agencyjnej, umowy zlecenia, w ramach szkolenia powszechnej samoobrony, wykonywania pracy w ramach rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W szczególności przedsiębiorcy nie zgłaszają uszczerbku na zdrowiu powstałego w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, pomimo że takie świadczenie im się należy. Pozostaje tylko kwestia zachowania terminu do zgłoszenia takiego wniosku o czym mowa będzie w kolejnej części artykułu.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie. Termin przedawnienia.

Można się zastanawiać jaki jest termin przedawnienia roszczeń do ZUS-u i czy mają zastosowanie w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego, czy Kodeksu Pracy. Kodeks pracy stanowi o 3 letnim terminie przedawnienia i bywało że sądy w wyrokach brali pod uwagę ten termin. Jednakże świadczenia od ZUS-u nie mają charakteru pracowniczego, ale mają charakter ubezpieczeniowo-społeczny. Zatem nie stosuje się do nich przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy i odpowiadających im ograniczeniom czasowym w dochodzeniu roszczeń. Biorąc do pod uwagę należy stwierdzić, że roszczenia do ZUS-u nie podlegają żadnym terminom przedawnienia. Stanowi o tym Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8  sierpnia 2007 r. II UK 23/07. 

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie. Termin przedawnienia dla prowadzących działalność.

Z tym, że roszczenia osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub osób współpracujących przy niej, mogą być dochodzone o ile wniosek o jednorazowe odszkodowanie został złożony po dniu 31 grudnia 1998 r. Stanowi o tym art. 47 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kancelaria Adwokat Żary Jarosław Wróblewski prowadziła sprawy o dochodzenie jednorazowego odszkodowania od ZUS-u dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przykładowo, wypadek wydarzył się 6 lat po złożeniu wniosku o jednorazowe odszkodowanie. Pomimo trudności ze zgromadzeniem dokumentacji po tak odległym czasie ubezpieczony uzyskał odszkodowanie związane z wypadkiem. Należy też zaznaczyć, że wysokość odszkodowania nie jest zależna od tego czy przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki ZUS.

Terminy odwołania się od decyzji ZUS.

Terminy do odwołania się od decyzji ZUS są różne w zależności od tego czy jest to odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika, czy od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS. W pierwszej instancji orzeka lekarz orzecznik. Od jego decyzji można złożyć sprzeciw w terminie 14 dni od komisji lekarskiej. W drugiej instancji orzeka komisja lekarska ZUS. Jeżeli nie zgadzamy się z orzeczeniem komisji lekarskiej to można wnieść odwołanie do sądu w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Zazwyczaj warto odwoływać się od tych decyzji albowiem ustalony uszczerbek na zdrowiu przez lekarza orzecznika i komisję lekarską jest znacznie niższy aniżeli może to ustalić biegły sądowy w ramach postępowania sądowego. Często komisja lekarska podtrzymuje decyzję lekarza orzecznika. Dlatego też najbardziej efektywnym sposobem na uzyskanie większego jednorazowego odszkodowania z ZUS-u jest odwołanie się do sądu po wyczerpaniu całej procedury ZUS-owskiej.

Wysokość jednorazowego odszkodowania. Procentowy uszczerbek na zdrowiu.

Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS-u uzależniona jest od ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu. Ten uszczerbek jest ustalany na podstawie tabeli uszczerbków, które określa rozporządzenie. Zatem lekarz orzecznik, czy też komisja lekarska ZUS, powinni trzymać się zawartych tam wytycznych. Jednakże w praktyce ocena tych uszczerbków może być dokonana bardzo pobieżnie. Oznacza to, że bez szczegółowego badania lekarz orzecznik lub komisja może nie dostrzec wszystkich uszczerbków na zdrowiu lub też ocenić je za nisko. 

Wysokość jednorazowego odszkodowania. Przykład.

W chwili powstawania tego artykułu ZUS za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłaca 917 zł. Przykładowo, w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Adwokaci Wroczyński Klocek w ramach wniosku o jednorazowe odszkodowanie lekarz orzecznik stwierdził 15% uszczerbku na zdrowiu. Po złożeniu sprzeciwu poszkodowany otrzymał przez komisję lekarską ZUS 30% uszczerbku na zdrowiu. W kolejnym etapie zostało złożone odwołanie do sądu z wnioskiem o uznanie 75% uszczerbku na zdrowiu. Zatem na skutek złożonego wniosku do ZUS należność klienta wyniosła 13.755 zł, po złożeniu sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS jednorazowe odszkodowanie zostało wypłacone w kwocie 27.510 zł. Zatem skuteczne odwołanie oznaczało dla klienta dodatkowe 13.755 zł. Na skutek odwołania się do sądu wnosi o dalszą kwotę 41.265 zł.

Skontaktuj się z nami.

Oczywiście można samemu składać wnioski o jednorazowe odszkodowanie i samodzielnie się odwoływać. Jednakże dla skutecznej walki o większe kwoty dobrze jest mieć wiedzę z zakresu argumentacji, interpretacji tabeli uszczerbków ZUS i przepisów. Kancelaria Adwokat Żary Jarosław Wróblewski już wielokrotnie z sukcesami dochodziła roszczeń od ZUS-u dla swoich klientów. Oferujemy zatem swoją wiedzę i doświadczenie. Zapraszamy więc do kontaktu z kancelarią. Pomożemy wnioskować o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku lub odwoływać się od już zapadłej decyzji. W związku z tym, że odwołanie od decyzji jest czynnością terminową, prosimy o jak najwcześniejszy kontakt. Większa ilość czasu umożliwi lepsze przygotowanie się do sprawy, co oznaczać może lepsze efekty finansowe dla Ciebie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych