Pozew o rozwód – wzór. Napisz pozew o rozwód samodzielnie.

Strona główna » Pozew o rozwód – wzór. Napisz pozew o rozwód samodzielnie.

Wiele osób zastanawia się nad samodzielnym sporządzeniem pozwu o rozwód lub z niewielką pomocą.  Poniższy wpis pokaże, z czego składa się pozew o rozwód i jakie dodatkowe żądania można w nim zawrzeć. Tak więc po przeczytaniu tego wpisu można zdecydować, czy spróbować swoich sił samodzielnie, czy powierzyć napisanie pozwu zawodowemu pełnomocnikowi, oszczędzając przy tym czas i unikając ryzyka błędu. Istnieje możliwość zlecenia nam napisania pozwu bez konieczności osobistego stawienia się w kancelarii. Pomożemy sporządzić pismo rozwodowe oraz wskazać niezbędne załączniki. 

Pozew o rozwód – od czego zacząć?

Każdy pozew o rozwód powinien zawierać:

 • datę i miejsce jego sporządzenia, np. Żagań, dnia 10 czerwca 2020 r.,
 • oznaczenie sądu i wydziału – ważne jest prawidłowe określenie sądu, do którego kierowany jest pozew.  Następuje to poprzez określenie jego nazwy, wydziału i adresu. Jeżeli pozew wysłano do niewłaściwego sądu, rozpoznanie sprawy najczęściej opóźni się, gdyż zostanie przekazany do tego właściwego. Pozew jest kierowany do sądu, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli choć jedno z nich jeszcze tam mieszka. Przykładowe oznaczenie sądu: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, Pl. Słowiański 6, 65-958 Zielona Góra,
 • wskazanie powoda i pozwanego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL powoda. Np: Powód: Jan Kowalski, PESEL: 12345678910,  zam. w Zielonej Górze, ul. Tęczowa 10. Pozwana: Janina Kowalska, zam. w Żaganiu, ul. Fabryczna 5,
 • oznaczenie pisma, czyli tytuł – Pozew o rozwód.

Żądanie rozwiązania małżeństwa

Podstawowym żądaniem jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.  Dlatego należy wpisać datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego oraz podać numer aktu małżeństwa. Ponadto wskazujemy, czy żądamy rozwodu bez orzekania o winie lub z winy małżonka.

Np: wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powoda Jana Kowalskiego z pozwaną Janiną Kowalską, zawartego w dniu 18 lutego 2010 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze – nr aktu małżeństwa 1234567/00/AM/2010/123456 – przez rozwód bez orzekania o winie/z winy pozwanej.

Co ze wspólnymi dziećmi?

W przypadku gdy z małżeństwa pochodzą wspólne małoletnie dzieci rodzic może w pozwie zawrzeć żądani powierzenia władzy rodzicielskiej i ustalenia miejsca zamieszkania. Wspólnymi dziećmi są te, które: 

 • urodziły się w związku małżeńskim, 
 • mąż/żona adoptowali dziecko współmałżonka lub razem je adoptowali,
 • zostało uznane przez ojca, jeśli dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa.

Z małoletnim dzieckiem mamy do czynienia wtedy, gdy nie ukończyło 18 lat. W rezultacie, jeżeli dziecko jest pełnoletnie, nie ma znaczenia to, czy dalej mieszka z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu. Wówczas w pozwie rozwodowym pomija się to dziecko.

Władza rodzicielska i ustalenie miejsca zamieszkania wspólnych dzieci

W zakresie rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej przez sąd można zażądać:

 • przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom bez ograniczeń,
 • przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom z jednoczesnym jej ograniczeniem jednemu z nich, przy czym należy wskazać, na czym to ograniczenie polega,
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub ewentualnie ograniczenia tej władzy.

Dodatkowo w tym żądaniu określa się, przy którym z rodziców dziecko ma mieszkać – przy ojcu lub matce.

Żądanie o ustaleniu władzy rodzicielskiej może wyglądać w sposób następujący – wnoszę o:

 • powierzenie powodowi i pozwanej władzy rodzicielskiej nad małoletnim Andrzejem Kowalskim, urodzonym 1 stycznia 2011 r. w Żaganiu, z ustaleniem jego miejsca zamieszkania przy powodzie/pozwanej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej Janiny Kowalskiej nad małoletnim Andrzejem Kowalskim urodzonym w dniu 1 stycznia 2011 r. w Żaganiu, z ustaleniem jego miejsca zamieszkania przy powodzie,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej Janiny Kowalskiej nad małoletnim Andrzejem Kowalskim urodzonym w dniu 1 stycznia 2011 r. w Żaganiu, poprzez pozbawienie możliwości do współdecydowania o miejscu stałego pobytu dziecka, wyboru przedszkola i szkoły, sposobu leczenia, z ustaleniem jego miejsca zamieszkania przy powodzie,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej Janiny Kowalskiej nad małoletnim Andrzejem Kowalskim urodzonym w dniu 1 stycznia 2011 r. w Żaganiu bądź ewentualnie ograniczenie władzy rodzicielskiej Janiny Kowalskiej poprzez pozbawienie możliwości do współdecydowania o miejscu stałego pobytu dziecka, wyboru przedszkola i szkoły, sposobu leczenia, z ustaleniem jego miejsca zamieszkania przy powodzie.

Pozew o rozwód – alimenty na wspólne dziecko

Rodzic, przy którym dziecko zostaje, może żądać w określonej wysokości alimentów na wspólne dziecko. Ich wysokość uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica, który będzie zobowiązany do ich płacenia. Tak więc bierze się pod uwagę m. in., czy dziecko:

 • potrzebuje odpowiednich lekarstw i opieki medycznej,
 • ma większe potrzeby edukacyjne, np. korepetycje z języka angielskiego,
 • potrzebuje zakupu ubrań i obuwia odpowiedniego do pory roku,

Ponadto sprawdza się:

 • ile ojciec/matka zarabia, czy otrzymuje nagrody, premie, dodatki w ramach wykonywanej pracy,
 • czy ojciec/matka nie posiadają majątku, z którego można płacić alimenty, np. czynsz za wynajmowane mieszkanie.

Dlatego też w żądaniu o przyznanie alimentów należy wskazać wszystkie dokumenty, które uzasadniają ich wnioskowanie w konkretnej wysokości. Są to np.:

 • wydruki z konta rodzica, z których można się dowiedzieć, jaka jest wysokość jego wynagrodzenia, wysokość rat kredytu do spłaty, czy otrzymuje alimenty od zobowiązanego rodzica,
 • paragony za zakup ubrań, obuwia, pożywienia, leków, itp.,
 • rachunki za gaz, wodę, ogrzewanie, telefon, telewizję, Internet, itd.,
 • czesne za szkołę,
 • koszty związane z dojazdami dziecka do szkoły – bilety miesięczne na autobus,

Przykład: Wnoszę o zobowiązanie powoda Jana Kowalskiego do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego Andrzeja Kowalskiego w wysokości 800 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk pozwanej Janiny Kowalskiej.

Zwrot kosztów procesu

W pozwie powinno się wnieść żądanie zwrotu kosztów – zwrotu opłat sądowych. Tak więc, gdy strona działa samodzielnie (bez udziału adwokata/radcy prawnego), wówczas do kosztów zalicza się:

 • opłatę sądową – w sprawie o rozwód jest to opłata stała w wysokości 600 zł,
 • zwrot wydatków – koszty przyjazdów do sądu, utrata zarobku z powodu stawienia się w sądzie. Ważne jest, że suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata,
 • opłaty kancelaryjne – za poświadczone odpisy orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności albo prawomocności. Pobierane w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu 

Wysokość kosztów jest zróżnicowana – może  wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W rezultacie, jeżeli zależy nam na zwrocie kosztów od strony przeciwnej, trzeba takie żądanie umieścić. Zwrot kosztów uzależniony jest od zwycięstwa w sprawie. Jeśli wygramy (sąd przychylił się do naszego stanowiska) wówczas otrzymujemy zwrot kosztów od strony przegranej (pozwanego).

Przykład: Wnoszę o zasądzenie od pozwanej Janiny Kowalskiej na rzecz powoda Jana Kowalskiego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Dodatkowe żądania w pozwie rozwodowym

W pozwie rozwodowym zamieszcza się dodatkowe żądania. Jedno dotyczy zabezpieczenia praw i obowiązków, a drugie zawiera listę dowodów, jakie strona zamierza przedstawić w czasie trwania procesu. 

Zabezpieczenie polega a tym, że sad wydaje tymczasowe rozstrzygnięcie do czasu wydania wyroku. Strona może wnioskować o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania procesu w postaci: 

 • prawa strony do kontaktowania się z dzieckiem/dziećmi według załączonego harmonogramu – dotyczy to sytuacji, gdy dziecko lub dzieci mieszkają u drugiego z rodziców,
 • alimentów – ma miejsce wtedy, gdy rodzice we własnym zakresie nie umówili się co do podziału kosztów utrzymania dzieci i tej kwestii trwa spór o to, kto ile powinien płacić.

Takie żądania są zasadne, jeżeli przewidujemy, że sprawa rozwodowa może potrwać kilka miesięcy i dłużej, a jednocześnie nie szans na porozumienie z drugim rodzicem co to tych kwestii.

Następnym ważnym elementem jest lista dowodów, jakie powód zamierza przeprowadzić. Dowodem jest wszystko to, co ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Strona może do pozwu dołączyć różne dowody, np. dokumenty, nagrania dźwięku i obrazu, opinii biegłych, oględziny miejsc i rzeczy. W pozwie można również wnosić o przesłuchanie na rozprawie świadków oraz stron. Powołując dowód należy wskazać, na jaki fakt ma być wykazany tym dowodem.

Przykładowe wzór żądań o zabezpieczenie

Żądania takie mogą wyglądać następująco:

 • wnoszę o wydanie na czas trwania procesu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia dotyczącego ustalenia sposobu kontaktowania się powoda z dzieckiem w ten sposób, że powód będzie uprawniony do kontaktowania się z synem Andrzejem Kowalskim w co drugi weekend  – od soboty godzina 10.00 do niedzieli godzina 15.00,
 • wnoszę o wydanie na czas trwania procesu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia dotyczącego zobowiązania powoda Jana Kowalskiego do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego Andrzeja Kowalskiego w wysokości 1000 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk pozwanej Janiny Kowalskiej.

Pozew o rozwód – uzasadnienie

W pozwie rozwodowym należy uzasadnić swoje stanowisko. Innymi słowy, trzeba wskazać, dlaczego domagamy się rozwodu, z jakiej racji nam powinna zostać przyznana władza rodzicielska oraz dlaczego w takiej wysokości domagamy się alimentów dla dziecka. Sporządzenie prawidłowego i rzetelnego uzasadnienia nie zawsze jest sprawą prostą. Problematyczne może być opisanie własnych problemów małżeńskich, kwestii finansowych czy też to, jak wyglądało dotychczasowe sprawowanie władzy rodzicielskiej. 

Pozostałe elementy pozwu rozwodowego

Na końcu pozwu rozwodowego należy wpisać takie elementy jak:

 • podpis. Powód musi podpisać się własnoręcznie, osobiście i czytelnie. Wystarczy samo nazwisko. Brak podpisuje będzie skutkować wezwaniem przez sąd do uzupełnienia podpisu.
 • lista załączników – w pozwie rozwodowym będą to:
  • dowód opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 zł,
  • odpis zupełny  aktu małżeństwa stron i odpis aktów urodzenia dzieci, 
  • dowody w formie dokumentów, np. wydruk rachunku bankowego,
  • odpisy pozwu i załączników – odpisy te są sporządzane dla pozwanego. Na ich podstawie pozwany może sporządzić odpowiedź na pozew,

Przykładowo lista załączników wygląda tak:

 1. dowód opłaty sądowej 600 zł,
 2. odpis aktu małżeństwa,
 3. odpis aktu urodzenia Andrzeja Kowalskiego,
 4. zaświadczenie lekarskie,
 5. odpis pozwu i załączników.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych